Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Hra na akordeóne

  Akordeón je univerzálny hudobný nástroj, na ktorom je možné hrať všetky hudobné žánre a týmto spôsobom vedieme aj našich žiakov, ktorí si postupne vyberajú svoj hudobný štýl.

  Špecifikum nástroja je v tom, že hráč je prakticky orchestrálnym hráčom. Napriek tomu, že hrá len na jednom hudobnom nástroji, má v rukách celý orchester. V pravej ruke dominuje melodická línia. Práca s mechom je vlastne práca s dychom - dychovým nástrojom. Ľavá ruka spĺňa väčšinou funkciu sprievodu, aj keď mnohé hudobné pasáže akordeónovej literatúry sa vyznačujú virtuozitou a sólovou linkou aj ľavej ruky. Neustálym zdokonaľovaním hry učíme žiakov rôzne techniky hry obidvoch rúk, mnohé mechové techniky, polyfonickej hre, práci s dynamikou; postupne rozširujeme hudobnú pamäť. 

  Učíme žiakov ako porozumieť rytmu, frázovaniu, tektonike a charakteru skladby . Vedieme žiakov k sólovej, ale aj k skupinovej - komornej hre, k tímovej spolupráci - spájaním akordeónu s husľami, spevom a rôznymi inými hudobnými nástrojmi. 

  Pravidelným prezentovaním sa na verejnosti získava žiak schopnosť pracovať so svojou psychikou takým spôsobom, ktorý dodáva adeptovi hudobného vzdelania sebaistotu a zdravé sebavedomie.

  Dlhoročná tradícia tohto nástroja  nás naučila pracovať tvorivo, inovatívne a flexibilne, vytvárať takú atmosféru na hodinách, ktorá inšpiruje našich žiakov k pravidelnej príprave na hodiny, k cvičeniu na nástroji, kde dieťa získava neoceniteľné schopnosti, návyky, sebadisciplínu, mentálne zručnosti a danosti, ktoré veľmi osobitým pozitívnym spôsobom ovplyvňujú ďalší vývoj jeho života.

Vyučujúca: Stela Ferenc Dis.art. 

Vzdelanie:

 Konzervatórium Timonova 2 Košice- odbor: Hra na akordeóne