Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Informácie

Školné - Výška poplatkov za štúdium.

Na základne vzd č. 2/2020 mesto Spišské Vlachy určilo výšku poplatkov za štúdium v základnej umeleckej škole. Cele znenie. (599.03 kB)

 

Základné štúdium - individuálne vyučovanie (HO) - 6€/ mesiac.

Ďalší individuálny odbor/hudobný nastroj/spev nad rámec - 25,00€/ mesiac.

Základné štúdium - skupinové vyučovanie (VO, TO) - 3€/ mesiac.

Ďalší skupinový odbor/TO, VO/ nad rámec - 12,50€/ mesiac.

Dieťa navštevuje inú ZUŠ - v skupinovej forme - 12,50€/ mesiac.

Štúdium pre dospelých - individuálne vyučovanie (HO)- 25€/ mesiac.

Štúdium pre dospelých - skupinové vyučovanie (VO, TO) - 12.50€/ mesiac.

 

Pri individuálnom vyučovaní jeden skupinový odbor zdarma!

 

HO - Hudobný odbor - hra na husliach, gitare, klavíri, akordeóne, zobcovej flaute...

VO - Výtvarný odbor 

TO - Tanečný odbor - DFS Radosť

 

     Mesto môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 

     Kompetenciu v zmysle ods. 3 mesto deleguje na riaditeľa základnej umeleckej školy.


     Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred polročne do 20. dňa prvého mesiaca v polroku.