Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Hudobný odbor

   Cieľom vyučovania jednotlivých predmetov v hudobnom odbore  je  zameranie  na činnostné vyučovanie. Žiaci získavajú nové poznatky, zručnosti, skúsenosti a postoje na základe zážitkov. Vyučovací program je postavený na učebných cieľoch a  vo výkonnostnom štandarde. Jednotlivé výkony a učebné prvky predstavujú záväzný plán, ale tiež štruktúrované učivo. Umožňuje učiteľom učebný obsah v príslušnom ročníku tvorivo modifikovať. Učiteľ  hudobného odboru môže vzdelávací štandard bližšie konkretizovať, rozvíjať, špecifikovať a odstupňovať podľa individuality dieťaťa a podľa kognitívnych, psychomotorických  a senzomotorických  možností žiakov.