Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

Zápis

Spev

  Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje vo všetkých štýlových obdobiach a žánroch, v skladbách sólových, komorných i zborových. Hlas je nástroj veľmi jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody a žiadny iný nástroj, iba ľudský hlas, nachádzajúci sa v ľudskom organizme, znie hudobne a súčasne aj hovorí. Výučba spevu je preto veľmi špecifickým odborom. Je zameraná na získanie hlasovej techniky a osvojovanie si zásad správneho používania hlasu, naučiť sa ako technicky pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo najvhodnejší nástroj na spevácku interpretáciu.

  Cieľom odboru je viesť žiaka k speváckym návykom, ktoré mu umožnia naštudovať s inštrumentálnym sprievodom party sólové, komorné a zborové skladby autorov rozličných štýlových období a smerov ,  ľudové a umelé piesne. Žiak má vyrovnane ovládať hlas vo všetkých polohách svojho hlasového rozsahu. Má ovládať zásady správnej speváckej výslovnosti, pri reprodukcii piesní má vychádzať z precítenia a pochopenia ich hudobného a slovného obsahu. Dôležité je u žiaka vytvoriť pozitívny vzťah k spevu, rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, ako aj vytvorenie správnych speváckych návykov (dych, rezonancia, artikulácia).

 

Vyučujúca: Mgr. Lucia Švačová