Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

Zápis

Hudobná náuka

     Hudobná náuka je súčasťou vyučovania na 1. stupni a delí sa na dve časti: 1.- 4. ročník prvej časti a 1.- 3. ročník 2. časti. 

  Úlohou hudobnej náuky je poskytnúť žiakom poznatky a skúsenosti z hudobnej teórie, ktoré sú nevyhnutné pre orientáciu v notovom zápise  a cieľavedomú hru podľa nôt.  Súčasťou sú tiež intonačné a rytmické cvičenia, poznatky o hudobnej skladbe, o tvorbe významných skladateľov, dejiny hudby a štýly.  Vyučovanie je vždy spojené s tvorivou činnosťou, muzicírovaním,  s piesňou, hrou na ľahko ovládateľných melodicko-rytmických nástrojoch.

  Trieda hudobnej náuky je vybavená  učebnými pomôckami a IKT.